دانه های کنجد و اکسالات

دانه های کنجد و اکسالات

پوست دانه کنجد حاوی اکسالات است. در واقع اکثر کلسیم موجود در پوست کنجد در قالب اکسالات کلسیم است. ارده کنجد موجود در اکثر فروشگاه ها از دانه های پوست کنده کنجد درست شده است. و چون پوست آن ها گرفته شده است اکسالات آن ها محدود است بنابراین افرادی که به اکسالات حساسیت دارند می توانند از این ارده ها استفاده کنند. با وجود این توجه داشته باشید که چنانچه فردی باید کلا از اکسالات اجتناب کند، نمی تواند از ارده و یا کنجد استفاده کند. برچسب موجود بر روی بسته بندی فرآورده های کنجدی نشان دهنده این است که آیا پوست کنجد مورد استفاده در آن کنده شده است یا نه.
برای پی بردن به این امر می توانید رنگ و مزه ارده را مورد بررسی قرار دهید. ارده هایی که از کنجد پوست دار درست شده اند نسبت به ارده هایی که از کنجد پوست کنده درست شده اند دارای رنگ تیره تر و مزه تلخ تر هستند.