میلاد حضرت علی(ع) مبارک باد.

میلاد حضرت علی(ع) مبارک باد.

میلاد امام علی(ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد .
 
گروه صنایع غذایی سیمین سلامت اردکان